Ons privacybeleid

      Geen reacties op Ons privacybeleid

Privacyverklaring

The Mean Machine VOF, gevestigd aan Herwendaalseweg 43, 6562AH Groesbeek, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
website: www.the-mean-machine.nl
adres: Herwendaalseweg 43 6562AH Groesbeek
telefoonnummer: 024-3971900

Functionaris gegevensbescherming
Claudia Toonen-Verhulsdonck is de functionaris gegevensbescherming van The Mean Machine VOF zij is te bereiken via info@the-mean-machine.nl

Verwerking persoonsgegevens
The Mean Machine VOF verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– voor- en achternaam
– geslacht
– geboortedatum
– geboorteplaats
– adresgegevens
– telefoonnummer
– e-mailadres
– overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door het contactformulier op onze website in te vullen en te verzenden, in correspondentie en telefonisch

Verwerking bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens
The Mean Machine VOF verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:
– gezondheid

Doel en grondslag verwerking persoonsgegevens
The Mean Machine VOF verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– The Mean Machine VOF verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

The Mean Machine VOF neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van The Mean Machine VOF) tussen zit.

Bewaartermijn persoonsgegevens
The Mean Machine VOF bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen: De gezondheidsverklaring bewaren wij 10 jaar.

Foto’s worden gedurende het bestaan van The Mean Machine op een computer en op een externe harde schijf bewaard. Daarna worden de foto’s verwijderd. Aan deze gestelde termijn kunnen geen rechten worden ontleend. Als u toestemming heeft gegeven voor het plaatsen van foto’s op onze website of social media, is deze toestemming voor onbepaalde tijd.

Delen persoonsgegevens met derden
The Mean Machine VOF verkoopt jouw gegevens niet aan derden, De persoonsgegevens verlaten onze studio niet. De persoonsgegevens kunnen enkel worden ingezien door een medewerker van The Mean Machine VOF, GGD en Keuringsdienst van Waren. De GGD en Keuringsdienst van Waren hebben enkel inzicht in deze gegevens in onze studio om te beoordelen of wij ons houden aan de regelgeving omtrent de volksgezondheid.

Cookies of vergelijkbare technieken
The Mean Machine VOF gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door The Mean Machine VOF en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@the-mean-machine.nl. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

The Mean Machine VOF wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Een door u gegeven akkoord voor het gebruik van foto’s voor promotiedoeleinden door The Mean Machine VOF is nadrukkelijk uitgesloten van het recht op intrekking.

Beveiligen persoonsgegevens
The Mean Machine VOF neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@the-mean-machine.nl